Mở trình đơn

EMAIL GIẢ MẠO

Bắt đầu giả mạo thư trên toàn thế giới, việc này rất dễ dàng và hoàn toàn ẩn danh. Vẫn còn điều gì đó chưa rõ ràng? Hãy xem qua phần Cách Thức của chúng tôi và đọc tất cả về giả mạo email.


form_remote_tag( array( 'url'=> AJAXFILE.'?task=send', 'update'=>'#ajax_send', 'id'=>'id1', 'type'=>'POST', 'form_name'=>'form_send', 'form_id'=>'form_send', 'role'=>'form' ) ); echo $form; ?>

Hãy chú ý đến sự đánh vần chính xác!HTML không được cho phép
Need more features?
Like setting CC and BCC
Check out our friends at spoofbox.com


Tải ứng dụng Giả mạo Email của tôi trên điện thoại của bạn

Email giả mạo trên Google Play
Email giả mạo trên Appstore